خشونت وتفاوت در بین پسر و دختر

برنامه امروزی در موردخشونت علیه زتان و تفاتها بین پسر ودختر در خانواده و تفاوت در کشورهای ارو پایی  افغانستان وکشورهای اسلامی وبیان راه حل های ان وصحبت های متفاوت وخاطرات مصاحبه کننده ها و پارچه کوتاه تیاتر

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*