کارگاه آموزشی چند زبانه

چشم اندازهای گذشته و حال – یک کارگاه آموزشی چند زبانه در رادیوی آزاد

wir-erinnern.radiocorax.de

 (از روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۱ تا روز ۱ مارس ۲۰۲)

این کارگاه آموزشی برای افرادی برگزار میشود که پناهنده هستند و یا مهاجرت کرده اند. ما فضایی برای کار با موضوعات ناسیونال سوسیالیسم یا رژیم هیتلر و ​​هولوکاست ارائه می دهیم. با این حال در این کارگاه آموزشی تاریخ، باید در مورد پیامدهای ناسیونال سوسیالیسم تا به امروز و چگونگی به یاد آوردن آن در زمان حال صحبت کرد.
تا پایان سال ۲۰۲۱ می خواهیم یک گروه ده نفره تشکیل دهیم که سپس برای مدت یک سال با هم کار خواهند کرد. این پروژه به طور خاص برای افرادی با سابقه مهاجرت از کشورهای مختلف که در هاله زاله و مناطق اطراف آن زندگی می کنند، در نظر گرفته شده است.
در طول پروژه از مکانهای مختلف تاریخی در استانهای زاکسن-آنهالت و تورینگن دیدن خواهید کرد. شما خودتان نیز تاریخ را مستند خواهید کرد. برای انجام این کار، ما با شاهدان معاصر در مورد خاطرات و تجربیات آنها صحبت می کنیم. در طول کارگاه تاریخ، شما همچنین ساخت برنامه های رادیویی را خواهید آموخت. پخش رادیویی، گزارش ها و مصاحبه ها ابزارهای ما برای تحقیق در تاریخ هستند. به این ترتیب، نتایج کارگاه نیز می توانند در رادیو از سوی علاقمندان شنیده شوند.
نیازی نیست که زبان آلمانی را خوب صحبت کرده و درک کنید، زیرا مترجمان همیشه در طول پروژه حضور دارند.

در مجموع پروژه شامل چهار مرحله است؛

فاز ۱ ؛ تاسیس کارگاه تاریخ

فاز ۲ ؛ آشنایی با تاریخ و رادیو

فاز ۳ ؛ کارگاه تاریخ روی آنتن

فاز ۴ ؛ بازتاب و چشم انداز

این پروژه توسط بنیاد یادآوری، مسئولیت و آینده حمایت مالی میشود که به اختصار (EVZ) نام دارد.